Privacy en Disclaimer

Op deze pagina vindt u de privacy toelichting, disclaimer en cookieverklaring van Stichting H³O, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting H³O. Deze informatie heeft mede betrekking op de locaties voor peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs die vallen onder de Stichting H³O. In deze informatie geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website en informatie die in e-mails is opgenomen, is toegestaan zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting H³O is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting H³O.

Geen garantie op juistheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting H³O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting H³O. Stichting H³O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Stichting H³O voert tevens haar werkzaamheden uit om de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming mogelijk te maken.  Wij voeren deze werkzaamheden uit op basis van de adviezen van de PO-Raad en VO-Raad, zodra de overige documentatie beschikbaar komt zullen wij deze publiceren. 

Binnen Stichting H³O wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen, leerlingen en medewerkers. In verband met het verzorgen van opvang, het geven van onderwijs, de vastlegging daarvan in de administratie en de uitvoer van ons personeelsbeleid, worden er persoonsgegevens vastgelegd. 

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor de opvang, het onderwijs en het personeelsbeleid.  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Stichting H³O heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In de privacy toelichting kunt u verdere informatie nalezen.

Het College van Bestuur heeft op 8 januari 2019 het privacyreglement verwerking persoonsgegevens vastgesteld. Via de knop privacyreglement, onderaan deze pagina, kunt u deze inzien. Het door Stichting H³O voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze pagina worden aangevuld.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link naar uitspraak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Wijzigingen

Mocht deze informatie wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vragen heeft, vragen we u contact met ons op te nemen via privacy@h3o.nl