over ons

Stichting H3O biedt opvang en onderwijs vanuit een christelijke identiteit. We bieden meer dan onderwijs. Met ons totaalaanbod van Integrale Kind Centra, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs dragen wij bij aan een drempelloze ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 18+. Door een sterke focus op basisvaardigheden en inclusieve levensbeschouwelijke burgerschapsvorming bieden we hen een stevige basis voor een zelfredzame toekomst. 

organisatie

Onze in totaal zestien scholen waaronder tien Integrale Kind Centra (IKC) waarvan één met evangelisch signatuur, een locatie voor speciaal basisonderwijs (SBO), een locatie voor hoogbegaafdenonderwijs (HB) en het Insula College voor voortgezet onderwijs op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasiumniveau, zijn verspreid over heel Dordrecht. Het bestuursbureau ondersteunt het Bestuur en de school-directies bij de ontwikkeling en uitvoering van de koers van Stichting H3O.

College van Bestuur Stichting H3O

COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur (CvB) wordt sinds 2021 gevormd door Frans Cornet MLE, lid College van Bestuur (links op de foto) en Dirk van der Bijl MME, voorzitter College van Bestuur.

Het CvB stelt het strategisch beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische en financiële zaken.

Ook vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer J. Klugkist, de heer V. van Dorst, mevrouw C. van Randwijk-Nederlof (voorzitter), mevrouw Ö. Ermek – Gümüş en mevrouw A. Klaren.

medezeggenschap

Wij hebben veel waardering voor de leerlingen, ouders en medewerkers die een actieve rol spelen bij de besluitvorming in het onderwijs. Via de medezeggenschapsraad hebben ze de mogelijkheid hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen.

kansrijk ontwikkelen

VAN KINDEREN EN JONGEREN VAN 0 TOT 18+

We hebben een nieuw Koersplan. Hiermee zetten we voort wat goed gaat en sturen we aan op betekenisvolle veranderingen. Het Koersplan geeft de komende vier jaar richting aan het kansrijk ontwikkelen van kinderen en jongeren in onze opvang en ons onderwijs.

De nieuwe strategische koers en thema’s zijn ontwikkeld door en voor de medewerkers van H3O. Het plan is bedoeld als handreiking aan onze teams op de H3O-locaties bij het maken van hun keuzes in de context van hun eigen identiteit en directe omgeving.

Scroll naar boven