melding of klacht

wilt u iets melden of heeft u een klacht?

Stichting H3O doet er alles aan om veilige opvang te bieden en onderwijs van hoog niveau te geven. We werken er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen en opvanglocaties.

Klachtenregeling onderwijs

Kinderen, leerlingen, medewerkers én ouders/verzorgers moeten zich prettig en veilig voelen bij ons. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden of comfortabel bent met of over de gang van zaken. In dat geval hopen we dat u in eerste instantie contact opneemt met de interne vertrouwenspersoon van de betreffende locatie.

Klachtenregeling opvang

Op onze opvanglocaties streven wij naar het bieden van opvang van optimale kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Voor klachten van ouders en oudercommissies is een klachtenregeling van toepassing.

Klachtenregeling onderwijs – interne vertrouwenspersoon

Elke school van H3O heeft een interne vertrouwenspersoon, waar leerlingen en ouders/verzorgers terechtkunnen als zaken anders lopen dan gewenst. De interne vertrouwenspersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om de klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de externe vertrouwenspersoon van H3O, het bestuur en/of de landelijke Klachtencommissie in beeld.

Klachtenregeling onderwijs – externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen van Stichting H3O zijn Arnoud Kok en Anjo Pluijmers van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (telefoon 070-260 0032). Samen met u bekijken ze of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het H3O-bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Wel wordt het bestuur op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.

klachtenregeling onderwijs – soorten klachten

Er zijn verschillende soorten klachten:

  • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling;
  • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning;
  • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de gewenste route verloopt zoals opgenomen in de Klachtenregeling Onderwijs.

klachtenregeling opvang – soorten klachten

Onze stichting is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Zij zijn te bereiken via de website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ en http://www.degeschillencommissie.nl

klachtenregeling opvang – route bij klachten

Wanneer u een klacht heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de locatie waar uw klacht speelt. Wees eerlijk over uw ontevredenheid. Vaak biedt een goed gesprek al een oplossing. Leidt deze stap niet tot een bevredigende oplossing, richt u dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke. In laatste instantie kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur. Hoe dit werkt, leest u in de Klachtenregeling Opvang.

Scroll naar boven