privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Op deze pagina vindt u de privacy toelichting, disclaimer en cookieverklaring van Stichting H3O.

Deze informatie heeft betrekking op de locaties voor peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs die vallen onder Stichting H3O. In deze informatie geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website en informatie die in e-mails is opgenomen, is toegestaan zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting H3O is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting H3O.

geen garantie op juistheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting H3O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting H3O. Stichting H3O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

algemene verordening gegevensbescherming (avg)

  • Stichting H3O voert tevens haar werkzaamheden uit om de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming mogelijk te maken. Wij voeren deze werkzaamheden uit op basis van de adviezen van de PO-Raad en VO-Raad, zodra de overige documentatie beschikbaar komt zullen wij deze publiceren. 
  • Binnen Stichting H3O wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen, leerlingen en medewerkers. In verband met het verzorgen van opvang, het geven van onderwijs, de vastlegging daarvan in de administratie en de uitvoer van ons personeelsbeleid, worden er persoonsgegevens vastgelegd. 
  • Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor de opvang, het onderwijs en het personeelsbeleid.  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Stichting H3O heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In de privacy toelichting kunt u verdere informatie nalezen.
  • Het College van Bestuur heeft op 12 oktober 2021 het privacyreglement verwerking persoonsgegevens vastgesteld. Via de knop privacyreglement, onderaan deze pagina, kunt u deze inzien.
  • Het College van Bestuur heeft op 7 juli 2022 de procedure Rechten van Betrokkenen vastgesteld. Via de knop Procedure Rechten Betrokkenen AVG, onderaan deze pagina, kunt u deze procedure inzien.
  • Het door Stichting H3O voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze pagina worden aangevuld.

wijzigingen

Mocht deze informatie wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

vragen of opmerkingen

Wilt u reageren op ons privacybeleid of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@h3o.nl

Scroll naar boven