anbi

anbi

Stichting H3O heeft een ANBI status. Dit betekent dat we ons voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut.

Naam instelling

Stichting H³O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

contactgegevens

Stichting H³O
Postbus 151
3300 AD Dordrecht T 078 – 890 50 00

Kvk nummer

41120110

rsin/fiscaal nummer

008886520

grondslag

Binnen onze Stichting, ons onderwijs en opvang speelt de christelijke levensbeschouwing een belangrijke rol. Dat uit zich op verschillende manieren. Zo is er veel aandacht voor morele waarden en creëren we een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

doelstelling

In ons Koersplan vindt u onze missie, visie en strategische ambities.

beloningsbeleid

De voorzitter College van Bestuur vervult tevens een uitvoerende functie en wordt bezoldigd conform de cao bestuurders-VO. Er is geen variabele beloningscomponent. Niemand bij Stichting H³O krijgt een bezoldiging die de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te boven gaat.

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting H³O ontvangen jaarlijks € 10.500 bruto (exclusief btw) voor de voorzitter en € 7.000 bruto (exclusief btw) voor een lid.

Deze nieuw vastgestelde bedragen blijven ver beneden de binnen de WNT opgenomen honoreringsmaxima.

jaarverslag

Hier vindt u onze jaarverslagen en financiële verantwoording.

Scroll naar boven